police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 16 [Marathi Grammar Test 16 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 16 | MARATHI GRAMMAR TEST 16 | MARATHI GRAMMAR ONLINE TEST EXAM | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 16

1 / 15

आजीने नातीला गोष्ट सांगितली या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

2 / 15

घागरगडचा सुभेदार या वाक्यप्रकाराचा अर्थ पुढीलपैकी कोणता ?

3 / 15

खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात आत्मवाचक सर्वनाम आले आहे ?
अ) मी आपणहून सहलीला जाण्याची तयारी दाखवली.

ब) आम्ही उद्या सहलीला जाऊ

क) जनतेला जागृत करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

ड) तुम्ही आता सर्वजण घरी जा.

4 / 15

आम्ही या सर्वनामाचा प्रकार सांगा ?

5 / 15

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा.
हसणे हा मनुष्य स्वभाव आहे.

6 / 15

खालीलपैकी कोणत्या शब्दात व्यंजन संधी साधली आहे ?

7 / 15

पुढील शब्दातील संधी सोडवा - वाग्विहार

8 / 15

महान असे राष्ट्र - महाराष्ट्र या शब्दाचा समास ओळखा.

9 / 15

खालीलपैकी मुधर्म्य व्यंजन कोणते ?

10 / 15

खालीलपैकी अचूक विधान कोणते ?

11 / 15

वृद्ध हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ?

12 / 15

अननस,बिजागरी हे शब्द कोणत्या भाषेतून आलेले आहेत ?

13 / 15

सहलीस जाताना कात्रजजवळ उजाडले प्रयोग ओळखा.

14 / 15

विद्यार्थ्याला या शब्दातील सामान्य रुप कोणते ?

15 / 15

मगधाने फुले तोडली आहेत - या पूर्ण वर्तमानकाळी वाक्याची अपूर्ण भविष्यकाळी रुप कोणते ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.