police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 23 [ Marathi Grammar Test 23 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 23 | MARATHI GRAMMAR TEST 23 |POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST ONLINE EXAM | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE


मराठी व्याकरण टेस्ट 23

1 / 15

आज उशिरा उजाडले या वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

2 / 15

सत - शिल या संधी विग्रहाची योग्य संधी सोडवा...

3 / 15

खालीलपैकी एकवचनी नाम कोणते ?

4 / 15

जननी या शब्दाचा विरुध्दलिंगी शब्द कोणता ?

5 / 15

चा,ची,चे हे प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहेत ?

6 / 15

हजार रुपये म्हणजे पाचशेच्या दोन नोटा या वाक्यातील उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

7 / 15

अबब. अरेच्या, बापरे ही कोणत्या प्रकारची अव्यये आहेत ?

8 / 15

खालीलपैकी सामान्यनाम कोणते ?

9 / 15

वारंवार हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण अव्यय आहे ?

10 / 15

नेहमी खरे बोलावे या वाक्यातील विध्यर्थी क्रियापदावरुन कोणता बोध होतो ?

11 / 15

त्याने अभ्यास केला होता. या वाक्याचा काळ ओळखा.

12 / 15

खालीलपैकी अकर्मक क्रियापद असलेले वाक्य ओळखा.

13 / 15

मागपुरी हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या विशेषणाचा प्रकार आहे ?

14 / 15

जो येईल तो पाहिल या वाक्यातील जो-तो हे कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम आहे ?

15 / 15

खालील शब्दांपैकी भाववाचक नाम नसलेला शब्द ओळखा.

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.