वेग, वेळ आणि अंतर
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

वेग, वेळ आणि अंतर विषयी संपूर्ण माहिती

इतरांना शेअर करा .......

वेग, वेळ आणि अंतर विषयी संपूर्ण माहिती

पहिला नमुना –

उदा. 300 मीटर लांबीच्या ताशी 72 कि.मी. वेगाने जाणार्‍या आगगाडीच्या एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल?

 • 45 पासून.
 • 15 पासून.
 • 25 पासून.
 • 35 पासून.

उत्तर: 15 सेमी.

Contents show
क्लृप्ती :-
एका तासाचे सेकंद = 3600 व 1 कि.मी. = 1000 मी. 3600/1000=18/5, या आधारे वेग व वेळ काढताना 18/5 ने गुणा व अंतर काढताना 5/18 ने गुणा. खांब ओलांडण्यास लागणारा वेळ = गाडीची लांबी/ताशी वेग × 18/5 ∶:  300/72×18/5=15 सेकंद

नमुना दुसरा –

उदा. ताशी 40 कि.मी. वेगाने जाणार्‍या 400 मीटर लांबीच्या मालगाडीस 400 मीटर लांबीचा पूल ओलांडण्यास किती वेळ लागेल?

 • 1 मिनिट. 12 से.
 • 1 मिनिट. २५ से.
 • ३६ से.
 • 1 मिनिट. 10 से.

उत्तर: 1 मि. 12 से.

क्लृप्ती :-
एकूण कापावयाचे अंतर = गाडीची लांबी + पूलाची लांबी = 400+400 =800 मि.
पूल ओलांडण्यास लागणारा वेळ = गाडीची लांबी + पूलाची लांबी/ताशी वेग × 18/5

नमूना तिसरा –

उदा. ताशी 54 कि.मी. वेगाने जाणारी आगगाडी एक विजेचा खांब 18 सेंकदात ओलांडते, तर त्या आगगाडीची लांबी किती?

 • ५४० मी
 • १६२ मी
 • 270 मी
 • 280 मी

उत्तर : 270 मी.

सुत्र :- गाडीची लांबी = वेग × वेळ × 5/18 = 54×18×5/18 = 270 मी.

नमुना चौथा –

उदा. 800 मी. अंतर 72 सेकंदात ओलांडांनार्‍य गाडीचा ताशी वेग किती कि.मी. ?

 • 54 किमी
 • 40 किमी
 • 50 किमी
 • 60 किमी

उत्तर: 40 किमी

क्लृप्ती :-
वेग = अंतर/वेळ ×18/5 = 800/72 × 18/5 = 40 (वेग काढताना 18/5 ने गुणणे)

नमूना पाचवा –

उदा. मुंबईला नागपूरला जाणार्‍या दोन गाड्यांपैकी ताशी 60 कि.मी. वेगाने जाणारी पहिली गाडी सकाळी 7.30 वाजता सुटली. त्यानंतर त्याच दिवशी त्याच मार्गाने दुसरी गाडी ताशी 75 कि.मी. वेगाने सकाळी 8.30 वाजता सुटली, तर त्या एकमेकीस किती वाजता भेटतील?

 • दुपारी १२ वा.
 • 12.30 वा.
 • १.३० वा.
 • 11.30 वा.

उत्तर: 12.30 वा.

क्लृप्ती :-
भेटण्यास दुसर्‍या गाडीला लागणारा वेळ = वेळेतील फरक × पहिल्या गाडीचा/वेगातील फरक = 1 तास×60/75-60 = 60/15 = 4 तास

नमूना सहावा –

उदा. मुंबई ते गोवा हे 540 कि.मी. अंतर. मुंबईहून सकाळी 8.30 वा. सुटलेल्या ताशी 60 कि.मी. वेगाने जाणार्‍या गाडीची त्याचवेळी गोव्याहून सटलेल्या ताशी 75 कि.मी. वेग असलेल्या गाडीशी किती वाजता भेट होईल?

 • दुपारी 12.30 वा.
 • दु.12वा.
 • दुपारी 1.30 वा.
 • दु.1वी.

उत्तर: दु.12.30 वा.

क्लृप्ती :- लागणारा वेळ = एकूण अंतर/दोन गाड्यांच्या वेगांची बेरीज

नमुना सातवा –

उदा. ताशी 60 कि.मी. सरासरी वेगाने जाणारी आगगाडी, जर ताशी 75 कि.मी. वेगाने गेल्यास निर्धारित मुक्कामावर 48 मिनिटे लवकर पोहचली, तर त्या गाडीने एकूण किती प्रवास केला?

 • 300 किमी
 • 240 किमी
 • 210 किमी
 • 270 किमी

उत्तर: 240 किमी

स्पष्टीकरण :-
60 व 75 चा लसावी = 300
300 ÷ 60 = 5 तास     :: 60 मिनिटे फरक = 60×5=300 कि.मी.
300 ÷ 75 = 4 तास     :: 48 मिनिटे फरक = 4×60 = 240 कि.मी.

हे पण वाचा :- काळ, काम आणि वेग विषयी संपूर्ण माहिती


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.