प्रमाण भागीदारी

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

Contents show

प्रमाण भागीदारी विषयी संपूर्ण माहिती 

पहिला नमुना –

उदा. संपतरावांनी एक गाय, एक म्हैस व एक बैल 9500 रुपयांना खरेदी केले. त्यांच्या किंमतीचे प्रमाण अनुक्रमे 4:6:9 आहे, तर म्हैशीची किंमत किती?

उत्तर: 3000

स्पष्टीकरण :
प्रमाण = 4:6:9

४+६+९=१९
भाग = 9500
1 भाग = 9500/19 = 500
6 भाग = 3000

नमुना दुसरा –

उदा. श्रीपत व महिपत यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 3:2 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे, तर त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती?

उत्तर: 1:1

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतींचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

३:२×२:३= ३/२×२/३=१/१= १:१
नाफयाच गुणोत्तर ÷ भांडवलाचे गुणोत्तर = मुदतींचे गुणोत्तर
नाफयाचे गुणोत्तर ÷ मुतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

नमूना तिसरा –

उदा. भिकोबाने 4000 रु. 5 महिन्यांसाठी व तुकारामाने 3000 रु. 4 महिन्यांसाठी एका व्यवसायात गुंतविले. त्यांना एकूण नफा 1600 रु. झाला, तर भिकोबाचा नफ्यातील वाटा किती रुपये?

  • ६०० रु.
  • 1200 रु.
  • 800 रु.
  • 1000 रु.

उत्तर: 1000 रु.

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

4000:3000
४/३×५/४=५/३= ५:३
8 भाग = 1600
1 भाग = 200 त्यानुसार 5 भाग = 5×200 = 1000

नमुना चौथा –

उदा. गुरुनाथने 12000 रु. भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला. 4 महिन्यांतर दिनानाथाने काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली. वर्षाअखेर त्या धंधात झालेल्या 2200 रु. नफ्यापैकी दिनानाथला 1000 रु. मिळाले: तर दिनानाथाने किती रक्कम गुंतविली होती?

  • 12000 रु.
  • 18000 रु.
  • 15000 रु.
  • 10000 रु.

उत्तरः रु 15000

स्पष्टीकरण :
गुरुनाथ     दिनानाथ        गुणोत्तर

भांडवल     12000    :      X       12:X
  मुदत        12         :      8        3:2
  नफा        1200      :    1000    6:5
सुत्र :-
नाफयांचे गुणोत्तर ÷ मुदतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

६/५÷३/२=६/५×२/३=१२/१५
गुरुनाथचे भांडवल = 12000 रु. = 12 भाग
दीनानाथचे भांडवल = १५ भाग = रु.

हे पण वाचा :- वेग, वेळ आणि अंतर विषयी संपूर्ण माहिती


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.