चलना विषयी संपूर्ण माहिती
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

चलना विषयी संपूर्ण माहिती

इतरांना शेअर करा .......

चलना विषयी संपूर्ण माहिती

पहिला नमुना –

उदा. X व Y समचलनात आहेत. जिव्हा समचलनात X=40 तेव्हा Y = 24. जर X =60 असेल. तर Y = किती ?

उत्तर : ३६

स्पष्टीकरण :-
X व Y समचलनात असतील, तर X/Y ची किंमत स्थिर असते.∷X/Y=40/24=60/Y  ∶:40/24=5/3=5×12/3×12= 60/36 ∶: जेव्हा X=60 तेव्हा Y=36  येईल.

नमुना दुसरा –

उदा.खलील सारणीवरून सत्य विधाने कोणते ?

 

  • X वाय हलवण्यात व्यस्त
  • X हलवत Y आणि Y व्यस्त X हलवत आहे
  • चळवळ Y
  • X व Y मध्ये कोणत्याच प्रकारचा संबंध नाही

उत्तर :समचलनात वाय

स्पष्टीकरण :-
वरील सारणीत X ÷ Y म्हणजेच X/Y ची किंमत स्थिर आहे.X/Y = 5/2  X ची किंमत वाढली की Y ची किंमत त्याच पटीत वाढते व X ची किंमत कमी झाली की Y ची किंमत त्याच पटीत कमी होते. नुसार x/y च्या किंमती या सममूल्य अपूर्णाक आहेत.: X समचलनात Y .

नमूना तिसरा –

उदा.X व y व्यस्त चलनात आहेत. जेव्हा x = 24 तेव्हा y = 12. जर x = 6, तेव्हा y = किती?

उत्तर: ४८

स्पष्टीकरण :-
X व्यस्त चलनात y असेल, तर x × y ची किंमत स्थिर असते.:: 24×12=6×y:: 24×12/6 = 48

नमुना IV –

उदा.सोबतच्या सारणीतील x व y च्या किंमतींवरून त्यांच्यातील चलनाचा प्रकार ओळखा व प्रश्न चिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ते ओळखा ?

 

  • हालचाल, 2
  • व्यस्तचलन,8
  • हालचाल, 24
  • व्यस्तचलन,18

उत्तर: व्यस्त चाला,18

स्पष्टीकरण :-
व्यस्त चलनात x × y ची किंमत स्थिर असते.:: 6×12 = 8×9 = 18×4:: व्यस्त चलन,18

हे पण वाचा :- गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमाविषयी संपूर्ण माहिती


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.