Darubandi Police Bharti Test Online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

दारूबंदी पोलिस टेस्ट – 2 | Darubandi Police Test – 2

इतरांना शेअर करा .......

DARUBANDI POLICE SARAV TEST ONLINE | दारूबंदी पोलिस टेस्ट ऑनलाईन | दारूबंदी पोलिस सराव टेस्ट ऑनलाईन | दारूबंदी पोलिस सराव प्रशंसनच | DARUBANDI POLICE SARAV TEST | DARUBANDI POLICE SARAV PRASHNSANCH | RAJYA UTPADAN SHULK SARAV PAPER | राज्य उत्पादन शुल्क सराव पेपर ऑनलाईन | राज्य उत्पादन शुल्क सराव टेस्ट | राज्य उत्पादन शुल्क ऑनलाईन टेस्ट पेपर | राज्य उत्पादन शुल्क टेस्ट ऑनलाईन | राज्य उत्पादन शुल्क ऑनलाईन सराव पेपर

Created by GSESTUDYPOINT

दारूबंदी पोलिस टेस्ट - 2

प्रत्येक प्रश्नाच संदर्भासहीत स्पष्टीकरण

टेस्ट सबमीत केल्यावर तत्काल रिझल्ट

टेस्ट आवडल्यास इतरांना शेयर करा 

अशाच टेस्टसाठी जॉइन तेलेग्राम चॅनेल - https://t.me/gsestudypoint

1 / 30

'गुणवंतरावांनी कृषी सेवा दल स्थापन केला' या वाक्यातील अनेक अर्थ असणारा शब्द निवडा.

2 / 30

'धनुष्य' या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द सांगा.

3 / 30

'सुतोवाच करणे' या वाक्यप्रचाराचा समानार्थी वाक्प्रचार ओळखा.

4 / 30

'अवशी खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप' या म्हणीचा अर्थ ओळखा.

5 / 30

पुढीलपैकी तत्सम शब्द कोणते ?

6 / 30

पर्यायी उत्तरांतील कोणते वाक्य मिश्रवाक्य आहे, ते सांगा.

7 / 30

'रामकृष्ण' हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ?

 

8 / 30

प्रयोगाचे लक्षण नसलेले उदाहरण कोणत्या पर्यायी उत्तरात आहे ?

9 / 30

पुढीलपैकी 'पुर्वरुप संधी' चे योग्य उदाहरण कोणते ?

10 / 30

जोड्या जुळवा.

 

11 / 30

वाहन सावकाश चालवावे. 'सावकाश' क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार कोणता ?

12 / 30

पुढीलपैकी कोणती धातुसाधिते मराठी प्रत्ययापासून बनलेली आहेत ?

13 / 30

आत्मवाचक सर्वनाम असलेले वाक्य ओळखा.

14 / 30

विभक्ती प्रत्यय लागूनही सामान्यरुप न झालेला शब्द ओळखा.

15 / 30

पुढीलपैकी अनेकवचन सप्तमीचा प्रत्यय कोणता ?

16 / 30

पुढील शब्दाचे लिंग ओळखा. तट्ट

17 / 30

खालीलपैकी 'देव' या नामाचे अनेक वचन कोणते ?

18 / 30

'श्रीमंत माणसांना गर्व असतो' या विशेषणवाक्याचे नामवाक्यात रुपांतर करा.

19 / 30

खाली दिलेल्या वाक्यांमधून अयोग्य असलेल्या पर्यायाची अचूक
निवड करा.
1)
2)
3)
4)
42
43
व्यंजनात स्वर मिळून अक्षर बनते.
ज्या वर्णाचा उच्चार स्वरांच्या सहाय्यावाचून पूर्ण होत नाही यांना व्यंजने असे म्हणतात.
दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर यांचा उच्चार करण्यास श्वास घ्यावा लागतो.
स्पष्ट व खणखणीत उच्चारांना अनुस्वार म्हणतात.
खालील व्यंजनगटातील 'महाप्राण व्यंजनाचा गट ओळखा.

20 / 30

'इत्थंभूत' या शब्दाच्या उलट अर्थाचा शब्द निवडा.

21 / 30

'कमळ' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा.

22 / 30

"कच्छपी लागणे" या वाक्यप्रचाराचा अचूक अर्थ सांगा.

23 / 30

वामनरावांची आता अन्नान दशा झालीय, पण एकेकाळी या घरात..................या वाक्यात पुढीलपैकी कोणता वाक्यप्रचार योग्य आहे ?

24 / 30

'चांगल्या गोष्टी दुर्जनांना आवडत नाहीत.' या अर्थाची म्हण ओळखा.

25 / 30

पुढीलपैकी सुयोग्य शब्द समुह कोणता ?

अ) देशी - हाड, डोळा, घोडा, झाड

ब) गुजराती दादर, रिकामटेकडा, दलाल, डबा

क) कानडी भाकरी, तूप, विळी, चाकरी

ड) फारशी सामना, पेशवा, हकिकत, अमर

26 / 30

पुढील नकारार्थी वाक्याचे अचूक होकारार्थी वाक्य तयार करा. 'अपमान केल्यास कुणाला राग येत नाही ?"

27 / 30

खालील दिलेल्या वाक्यातून केवलवाक्य नसलेले वाक्य ओळखा.

28 / 30

'मुले घरी गेली' हे वाक्य पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यप्रकारातील आहे ?

29 / 30

दररोज, गावोगाव, पदोपदी हे शब्द कोणत्या समास प्रकारातील आहेत ?

30 / 30

14 जून हा कोणता दिन म्हणून साजरा केला जातो ?

Your score is

0%

आणखी टेस्ट द्या.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.