गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 2)

इतरांना शेअर करा .......

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 2)

वर्तुळ :-

 1. त्रिज्या(R)- वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून निघून परिघाला जाऊन मिळणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची त्रिज्या म्हणतात.
 2. वर्तुळाच्या व्यास (D) – केंद्रबिंदूतून निघून जाणार्‍या व वर्तुळाच्या परिघावरील दोन बिंदुना जोडणार्याह रेषाखंडास वर्तुळाचा व्यास म्हणतात.
 3. वर्तुळाचा व्यास हा त्या वर्तुळाचा त्रिज्येचा (R च्या) दुप्पट असतो.
 4. जीवा – वर्तुळाच्या परिघावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची जीवा म्हणतात.
 5. व्यास म्हणजे वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा होय.
 6. वर्तुळाचा व्यास हा त्रिजेच्या दुप्पट व परीघाच्या 7/12 पट असतो.
 7. वर्तुळाचा परीघ हा त्रिजेच्या 44/7 पट व व्यासाच्या 22/7 पट असतो.
 8. वर्तुळाचा परीघ व व्यासातील फरक = 22/7 D-D = 15/7 D
 9. अर्धवर्तुळाची परिमिती = 11/7 D+D (D=व्यास) किंवा D = वर्तुळाचा व्यास, त्रिज्या (r) × 36/7
 10. अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = परिमिती × 7/36
 11. वर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π × (त्रिज्या)2 = πr2 (π=22/7 अथवा 3.14)
 12. वर्तुळाची त्रिज्या = √क्षेत्रफळ×7/22
 13. वर्तुळाची त्रिज्या = (परीघ-व्यास) × 7/30
 14. अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ = π×r2/2 किंवा 11/7 × r2
 15. अर्धवर्तुळाची त्रिज्या = √(अर्धवर्तुळाचे ×7/11) किंवा परिमिती × 7/36
 16. दोन वर्तुळांच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर = त्या वर्तुळांच्या परिघांचे गुणोत्तर.
 17. दोन वर्तुळांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्या वर्तुळांच्या त्रिज्यांच्या गुणोत्तराच्या किंवा त्या वर्तुळांच्या परिघांच्या गुणोत्तराच्या वर्गाच्या पटीत असते. वर्तुळाची त्रिज्या दुप्पट केल्यास क्षेत्रफळ चौपट येते.

घनफळ :-

 1. इष्टीकचितीचे घनफळ = लांबी × रुंदी × उंची = (l×b×h)
 2. काटकोनी चितीचे घनफळ = पायाचे क्षेत्रफळ × उंची
 3. गोलाचे घनफळ = 4/3 π×r3 (r=त्रिज्या)
 4. गोलाचे पृष्ठफळ = 4π×r2
 5. घनचितीचे घनफळ = (बाजू)3= (l)3
 6. घनचितीची बाजू = ∛घनफळ
 7. घनाची बाजू दुप्पट केल्यास घनफळ 8 पट, बाजू चौपट केल्यास घनफळ पटीत वाढत जाते, म्हणजेच 64 पट होते आणि ते बाजूच्या पटीत कमी अथवा वाढत जाते.
 8. घनाचे पृष्ठफळ = 6 (बाजू)2
 9. वृत्तचितीचे (दंडगोलाचे) घनफळ = π×r2×h
 10. वृत्तचितीची उंची (h) = (घनफळ/22)/7×r2 = घनफळ×7/22×r2
 11. वृत्तचितीचे त्रिज्या (r) = (√घनफळ/22)/7×r2 = √घनफळ×(7/22)/h

इतर भौमितिक सूत्रे :-

 1. समांतर भूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया×उंची
 2. समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = 1/2×कर्णाचा गुणाकार
 3. सुसम षटकोनाचे क्षेत्रफळ = (3√3)/2×(बाजू)2
 4. वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ = वर्तुळ कंसाची लांबी × r/2 किंवा θ/360×πr2
 5. वर्तुळ कंसाची लांबी (I) = θ/180×πr
 6. घनाकृतीच्या सर्व पृष्ठांचे क्षेत्रफळ = 6×(बाजू)2
 7. दंडगोलाच्या वक्रपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 2×πrh
 8. अर्धगोलाच्या वर्कपृष्ठाचे क्षेत्रफळ = 3πr2
 9. अर्धगोलाचे घनफळ = 2/3πr3
 10. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √(s(s-a)(s-b)(s-c) )
 11. शंकूचे घनफळ = 1/3 πr3h
 12. समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = √3/4×(बाजू)2
 13. दंडगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr(r+h)
 14. अर्धगोलाचे एकूण पृष्ठफळ = 2πr2
 15. (S = 1/2 (a+b+c) = अर्ध परिमिती)
 16. वक्रपृष्ठ = πrl
 17. शंकूचे एकूण पृष्ठफळ = πr2 + π r (r+l) r= त्रिज्या, l= वर्तुळ कंसाची लांबी

बहुभुजाकृती :-

 1. n बाजू असलेल्या बहुभुजाकृतीच्या सर्व आंतरकोनांच्या मापांची बेरीज (2n-4) काटकोन असते, म्हणजेच 180(n-2)0 किंवा [90×(2n-4)]0 असते.
 2. सुसम बहुभुजाकृतीचे सर्व कोन एकरूप असतात व सर्व बाजू एकरूप असतात.
 3. बहुभुजाकृतीच्या बाह्य कोनांच्या मापांची 3600 म्हणजेच 4 काटकोन असते.
 4. n बाजू असलेल्या सुसम बहुभुजाकृतीच्या प्रत्येक बहयकोनाचे माप हे 3600/n असते.
 5. सुसम बहुभुजाकृतीच्या बाजूंची संख्या = 3600/बाहयकोनाचे माप
 6. बहुभुजाकृतीच्या कर्णाची एकूण संख्या = n(n-3)/2

उदा. सुसम षटकोनाचे एकूण कर्ण = 6(6-3)/2 = 6×3/2 = 9

तास, मिनिटे, सेकंद यांचे दशांश अपूर्णांकांत रूपांतर :-

 1. 1 तास = 60 मिनिटे
 2. 0.1 तास = 6 मिनिटे
 3. 0.01 तास = 0.6 मिनिटे
 4. 1 तास = 3600 सेकंद
 5. 0.01 तास = 36 सेकंद
 6. 1 मिनिट = 60 सेकंद
 7. 0.1 मिनिट = 6 सेकंद
 8. 1 दिवस = 24 तास

= 24 × 60

=1440 मिनिटे

= 1440 × 60

= 86400 सेकंद

घडयाळाच्या काटयांतील अंशात्मक अंतर :-

 1. घड्याळातील लगतच्या दोन अंकांतील अंशात्मक अंतर 300 असते.
 2. दर 1 मिनिटाला मिनिट काटा 60 ने पुढे सरकतो.
 3. दर 1 मिनिटाला तास काटा (1/2)0 पुढे सरकतो. म्हणजेच 15 मिनिटात तास काटा (7.5)0 ने पुढे सरकतो.
 4. तास काटा व मिनिट काटा यांच्या वेगतील फरक = 6 –(1/0)0 = 5(1/2) = (11/2)0 म्हणजेच मिनिटकाट्यास 10 भरून काढण्यास (2/11) मिनिटे लागतात.

 दशमान परिमाणे :-

विविध परिमाणांत एकमेकांचे रूपांतर करताना खालील तक्ता लक्षात ठेवा.

 1. 100 कि.ग्रॅ. = 1 क्विंटल
 2. 10 क्विंटल = 1 टन
 3. 1 टन = 1000 कि.ग्रॅ.
 4. 1000 घनसेंमी = 1 लिटर
 5. 1 क्युसेक=1000घन लि.
 6. 12 वस्तू = 1 डझन
 7. 12 डझन = 1 ग्रोस
 8. 24 कागद = 1 दस्ता
 9. 20 दस्ते = 1 रीम
 10. 1 रीम = 480 कागद.

विविध परिमाणे व त्यांचा परस्पर संबंध :-

अ) अंतर :-

 1. 1 इंच = 25.4 मि.मि. = 2.54 से.मी.
 2. 1 से.मी. = 0.394 इंच
 3. 1 फुट = 30.5 सेमी.
 4. 1 मी = 3.25 फुट
 5. 1 यार्ड = 0.194 मी.
 6. 1 मी = 1.09 यार्ड

ब) क्षेत्रफळ :-    

 1. 1 स्व्के. इंच = 6.45 सेमी 2
 2. 1 सेमी 2 = 0.155 इंच 2
 3. 1 एकर = 0.405 हेक्टर
 4. 1 हेक्टर = 2.47 एकर = 100 आर/गुंठे
 5. 1 स्व्के. मैल = 2.59 कि.मी. 2
 6. 1 एकर फुट = 1230 मी. 3 = 1.23 मैल
 7. 1 कि.मी. 2 = 0.386 स्व्के.मैल
 8. 1 गॅलन = 4.55 लिटर

क) शक्ती :-   

 1. 1 एच.पी. = 0.746 किलो वॅट
 2. 1 किलो वॅट = 1.34 एच.पी.
 3. ड) घनफळ     1(इंच) 3 = 16.4 सेमी. 2
 4. 1 (सेमी) 3 = 0.610 (इंच) 3
 5. क्युबिक फुट (1 फुट) 3 = 0.283 मी. 3
 6. 1 मी 3 = 35 फुट 3
 7. 1 यार्ड 3 = 0.765 मी. 3

इ) वजन :-  

 1. 1 ग्रॅम = 0.0353 औंस (Oz) 0
 2. 1 पौंड (lb) = 454 ग्रॅम
 3. 1 कि.ग्रॅ. = 2.0 पौंड (lb)

वय व संख्या :-

 1. दोन संख्यांपैकी मोठी संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज + दोन संख्यातील फरक) ÷ 2
 2. लहान संख्या = (दोन संख्यांची बेरीज – दोन संख्यांतील फरक) ÷ 2
 3. वय वाढले तरी दिलेल्या दोघांच्या वयातील फरक तेवढाच राहतो.

दिनदर्शिका :-

 • एकाच वारी येणारे वर्षातील महत्वाचे दिवस
 • महाराष्ट्र दिन, गांधी जयंती आणि नाताळ हे दिवस एकाच वारी येतात.
 • टिळक पुण्यतिथी, स्वातंत्र्यदिन, शिक्षक दिन, बाल दिन हे दिवस एकाच वारी येतात.

नाणी :-

 1. एकूण नाणी = एकूण रक्कम × 100 / दिलेल्या नाण्यांच्या पैशांची बेरीज
 2. एकूण नोटा = पुडक्यातील शेवटच्या नोटचा क्रमांक – पहिल्या नोटेचा क्रमांक + 1

पदावली :-

 • पदावली सोडविताना कंस, चे, भागाकार, गुणाकार, बेरीज, वजाबाकी (÷, ×, +, -)
 • किंवा BODMAS हा क्रम ठेवावा.

हे पण वाचा :- गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 1)


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment