मराठी व्याकरण टेस्ट 1 [ Marathi Grammar Test 1 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

0 votes, 0 avg
222

1 / 25

निष्कारण या शब्दाचा संधीविग्रह ओळखा.

2 / 25

वाक् + निश्चय या संधीविग्रहापासून बनणारा जोडशब्द ओळखा.

3 / 25

सदाचार या शब्दाचा योग्य संधीविग्रह ओळखा.

4 / 25

एक + एक या संधीविग्रहापासून बनणारा जोडशब्द ओळखा.

5 / 25

मही + ईश या पोटशब्दांपासून बनणारा जोडशब्द ओळखा.

6 / 25

मराठी वर्णमालेत ही दोन संयुक्त व्यंजने आहेत.

7 / 25

प्राचीन रुढीपरंपरा व चालीरीतींना अनुसरुन वागणारी व्यक्ती म्हणजे.....

8 / 25

एकाच आईच्या पोटी जन्म घेतलेल्या बंधूंना....... म्हणतात.

9 / 25

ज्याला मुळीच लिहिता व वाचता येत नाही अशी व्यक्ती म्हणजे......

10 / 25

इंग्रजीच्या मराठीवरील प्रभावामुळे मराठी भाषेत इंग्रजीतून आलेले नवे स्वरादी कोणते ?

11 / 25

मराठी वर्णमालेत एकूण...... स्वरादी आहेत.

12 / 25

मराठी वर्णमाले एकूण ...... स्वर आहेत.

13 / 25

'ज्ञ' हे संयुक्त व्यंजन खालीलपैकी कशाप्रकारे लिहिता येईल?

14 / 25

'क्ष' हे संयुक्त व्यंजन खालीलपैकी कशाप्रकारे लिहिता येईल?

15 / 25

मराठी वर्णमाला एकूण ........ वर्णांची बनलेली आहे.

16 / 25

महामार्ग बांधताना त्यांच्या बाजूला...... देखील हवेत.

17 / 25

आमचा बाळ...... बालक स्पर्धेत पहिला आला.

18 / 25

या हुकुमाची...... झालीच पाहिजे.

19 / 25

गेले चार दिवस पावसाने जोरदार ...... दिला.

20 / 25

* खाली प्रश्न क्र.७ ते १२ मध्ये रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा?
पाडव्यानिमित्त आज आम्ही...... खाल्ले.

21 / 25

'पाचशे रुपये ही काही लहान रक्कम नव्हे.' या नकारार्थी वाक्याचे होकारार्थी वाक्यात रुपांतर करा ?

22 / 25

जाईचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही.' या नकारार्थी वाक्याचे होकारार्थी वाक्यात रूपांतर कर ?

23 / 25

मी आजारी आहे. मी शाळेत जाणार नाही. या दोन वाक्यांपासून एकच केवल वाक्य तयार करा.

24 / 25

'श्रीमंत माणसांना गर्व असतो.' या वाक्यात 'श्रीमंत' हे आहे.

25 / 25

जगी सर्वसुखी असा कोण आहे?' या प्रश्नार्थी वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करा ?

Your score is

The average score is 60%


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment