मराठी व्याकरण टेस्ट 38 [ MARATHI GRAMMAR TEST 38 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 38| MARATHI GRAMMAR TEST 38 | POLICE BHARATI TEST | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST EXAM | पोलीस भरती सराव पेपर | MARATHI GRAMMAR  ONLINE TEST EXAM  पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट  | MARATHI GRAMMAR SARAV TEST | MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 38

1 / 15

पुढे काही सामासिक शब्द दिले असून त्याखाली समासाच्या प्रकाराचे प्रत्येकी चार पर्याय दिल आहेत योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 1 ते 4 )

पुन्हा सोडता यावी म्हणून त्याने मुद्दाम -------- गाठ बांधली. वरील वाक्यातील रिक्त जागी योग्य शब्द निवडा.

2 / 15

पंचेचाळीस

3 / 15

नास्तिक

4 / 15

लंगोटीयार

5 / 15

खाली काही शब्द व प्रत्येक शब्दाखाली प्रत्येक चार पर्यायी शब्दसमूह दिलेले आहेत. ज्या शब्दसमूहातून दिलेल्या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट होतो असा शब्दसमुह निवडा. ( प्रश्न क्र. 5 ते 8 )

परित्यक्ता

6 / 15

सदावर्त

7 / 15

झावळ्या

8 / 15

मितव्यायी

9 / 15

खाली काही शब्द दिले असून त्यापुढे त्या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थांचे पर्याय दिले आहेत. त्यापैकी योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 9,10 )

निरभ्र

10 / 15

क्षय

11 / 15

समानार्थी शब्द ओळखा. ( प्रश्न क्र. 11 ते 13 )

अटवी

12 / 15

चपला

13 / 15

वल्लरी

14 / 15

खाली काही वाक्प्रचार दिलेले आहेत. त्यांचा अर्थ दर्शविणारा योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 14,15 )

तडीस नेणे

15 / 15

चंग बांधणे

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment