पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

Contents show

पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे

नमूना पहिला :-

उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केल्यास, ती रिकामी टाकी भरण्यास किती वेळ लागेल?

  • 3 तास
  • 2 तास 30 मि.
  • 4 तास
  • 4 तास 30 मि.

उत्तर : 4 तास

स्पष्टीकरण :-
टाकी पूर्ण भरण्यास
1 ल्या नळाला 6 तास लागतात.   
पहिल्या नळाने 1 तासात टाकी 1/6 भरते.
2 र्‍या नळाला 12 तास लागतात.
दुसर्‍या नळाने 1 तासात टाकी 1/12 भरते.
दोन्ही नळांनी एका तासात 1/6+1/12=3/12 टाकी भरते.
पूर्ण टाकी भरण्यास 12/3 = 4  तास लागतील
टाकी भरण्यास लागणारे एकूण तास = 4 तास

 नमूना दूसरा :-

उदा. एक पाण्याची टाकी एका नळाने 6 तासात भरते. तर दुसर्‍या नळाने 4 तासात रिकामी होते. जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले तर भरलेली टाकी किती तासांत रिकामी होईल?

  1. 6
  2. 8
  3. 12
  4. 10

उत्तर : 12

स्पष्टीकरण :-
पहिला नळ 6 तासात टाकी भरतो.

प्रमाणे 1 तासात 1/6 टाकी भरते.
दूसरा नळ 4 तासात रिकामी करतो म्हणजेच
1 तासात ¼ टाकी रिकामी होते.
दोन्ही नळ चालू केल्यास किती तासात टाकी रिकामी =1/4-1/6=3/12-2/12=1/12 होईल.
दोन्ही नळ चालू केल्यास पूर्ण टाकी रिकामी होण्यास 12 तास लागतील.

हे पण वाचा :- शेकडेवारी


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.