police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 35 [ MARATHI GRAMMAR TEST 35 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 35 | MARATHI GRAMMAR TEST 35 | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST EXAM | POLICE BHARATI ONLINE TEST EXAM | पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR ONLINE TEST EXAM पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 35

1 / 15

'पंक' या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

2 / 15

अभिवादन या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

3 / 15

'तो झाडावर चढला' या वाक्यामधील काळ ओळखा ?

4 / 15

'मी मुंबईला जाईल' या वाक्यातील काळ ओळखा ?

5 / 15

'नर' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

6 / 15

'कोण आहे रे तिकडे' या वाक्यापुढे कोणते चिन्ह येईल ?

7 / 15

'परीक्षा आटोपली की खूप खेळा' या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

8 / 15

'पाडोळा करणे' या वाक्याचा अर्थ काय आहे ?

9 / 15

"स्तुती" चा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

10 / 15

' वग्विहार ' या शब्दाचा योग्य विग्रह केलेला पर्याय निवडा.

11 / 15

"नागेश एका वाघासारखा चालत होता" अलंकार ओळखा.

12 / 15

"किती छान आहे" या वाक्यात शेवटी कोणते विरामचिन्ह येते ?

13 / 15

"मुलांनो अभ्यास करा" हे वाक्य कशा प्रकारचे आहे ?

14 / 15

"वर्णन करता येत नाही" याचा एक शब्द ओळखा ?

15 / 15

भारताच्या तिरंगी राष्ट्रध्वजात कोणत्या रंगाचा पट्टा वरच्या बाजूस असतो ?

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.