संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 )

इतरांना शेअर करा .......

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 )

1. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

F2, __, D8, C16, B32, …


2. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

६६४, ३३२, ३४०, १७०, ____, ८९, …

 • A. 85
 • B. 97
 • C. 109
 • डी. १७८

3. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

V, VIII, XI, XIV, __, XX, …

 • A. IX
 • B. XXIII
 • C. XV
 • डी. XVII

4. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

७०, ७१, ७६, __, ८१, ८६, ७०, ९१, …

 • A. 70
 • B. 71
 • C. 80
 • डी. ९६

5. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

८, ४३, ११, ४१, __, ३९, १७, …

 • A. 8
 • B. 14
 • C. 43
 • डी. ४४

6. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

VI, 10, V, 11, __, 12, III, …

 • A. II
 • B. IV
 • C. IXD.
 • D. 14

7. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

(1/9), (1/3), 1, ____ , 9, …

 • A. (2/3)
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 27

8. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

८३, ७३, ९३, ६३, __, ९३, ४३, …

 • A. 33
 • B. 53
 • C. 73
 • डी. ९३

9. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

१५, __, २७, २७, ३९, ३९, …


10.रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा

७२, ७६, ७३, ७७, ७४, __, ७५, …

 • A. 70
 • B. 71
 • C. 75
 • डी. ७८

( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = D, Q.3 = D, Q.4 = A, Q.5 = B, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = B, Q. 9 = D, Q.10 = D )

हे पण वाचा :- संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 3 )


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment