बैजिक समीकरणे बद्दल संपूर्ण माहिती

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

बैजिक समीकरणे

नमूना प्रश्न –

  • M+5 =15 :: M = (15-15) =10,
  • I × 5 = 15 :: I = (15 ÷ 15) = 3
  • M-5 = 15 :: M = (15+15) =20
  • I ÷ 5 = 3 :: I = 3 × 5 = 15

समीकरणात बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे संख्या नेताना + चे आणि – चे +, तसेच × चे ÷ चे × होते.

उदा.

X+25 = 37; :: X = ?

  • ६२
  • १२
  • ९२५
  • यापैकी नाही

उत्तर: १२

(B) समीकरणे

पहिला नमुना –

उदा.

161/115 = x/35;

उत्तर: ४९

क्लृप्ती :-
161 – 115 = 46 ने छेद व अंशाला भाग जात नाही म्हणून 46 चे निम्मे = 23
∷१६१/११५÷२३/२३ = ७/५= ७×७/५×७ = ४९/३५

नमुना दुसरा –

उदा.

48 / x = x / 27; तारा x =?

उत्तर: 36

क्लृप्ती :-
४८/x = x/२७ = ४८×२७ = x×x = x २ = ४८×२७
x = √16×3×9×3 = 4×3×3 = 36

नमूना तिसरा –

उदा.

x – 9/199 = 23/17;

उत्तर: 170

क्लृप्ती :-
119÷17 = 7
x-9 = 23×7
x-9 = 161
:: x = १६१+९=१७०

नमुना चौथा –

उदा.

X2-7x+12/x-3 = 0; तर x ची किंमत किती?

उत्तर : ४

क्लृप्ती :-
(x2-7x+12) ÷ (x-3) = x-4
उदाहरणावरून
x-4 = 0 म्हणून x = 4

नमूना पाचवा –

उदा.

2a/3 = b+2 आणि 2a – 3b = किती?

उत्तरः ६

स्पष्टीकरण :-
2a/3 = b+2 2a = 3b+6,
:: 2a – 3b = 6

नमूना सहावा –

उदा.

एका संख्येतून 8 वजा करून 8 ने भागल्यास उत्तर 2 येते, तर त्या संख्येतून 4 वजा करून 5 ने भागल्यास उत्तर काय येईल?

उत्तर : ४

स्पष्टीकरण :-
x-8/8 = 2 x-8 = 16 x = 24
उदाहरणात दिल्याप्रमाणे 24-4/5 = 4

नमुना सातवा –

उदा.

एका संख्येचा 5/14 आणि 3/7 यांच्यामध्ये 15 चा फरक आहे; तर ती संख्या कोणती?

उत्तर: 210

स्पष्टीकरण :-
3/7 = 6/14  उदाहरणातील माहिती नुसार 6/14-5/14 = 1/14 x = 15
:: X = 15×14 = 210

हे पण वाचा :- प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.